Họ và tên : Hải Béo

Ngày sinh : 1990

Số điện thoại liên hệ : ………………………………………………

Địa chỉ ở Nghệ An : …………………………………………

Địa chỉ ở Hà Nội : …………………………………………

Email : ……………………………………

Địa chỉ FB: https://www.facebook.com/haibeo6969

Trường học : ……………………………………..

Con Ông Bà : ………………………………………

Nghành nghề kinh doanh : ………………………….………….

Có thể hỗ trợ các thành viên : …………………………..…………….

Cần các thanh viên khác hỗ trợ : …………………………………………………

Website: ……………………………………………………………………………..

Quan điểm các nhân :Trên là thông tin của tôi , mong nhận được giao lưu với tất cả thanh viên, với quan niệm Anh em xa quê cùng nhau phát triên trên tinh thần WIN- WIN .